Data przekazania: 17.12.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 29/2013
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ATM GRUPA S.A. Z SIEDZIBĄ W BIELANACH WROCŁAWSKICH

Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Walne Zgromadzenie”) ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 31.01.2014 r. o godzinie 10.00 w Bielanach Wrocławskich, przy ulicy Dwa Światy 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór członka Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  • Projekty uchwał
  • Formularz pełnomocnictwa i instrukcji
  • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
    Paweł Tobiasz – Członek Zarządu