Data przekazania: 05.09.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 25/2013
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 5 września 2013 r. Spółka nabyła aktywa finansowe o znacznej wartości.

Aktywa zostały uznane za znaczące ze względu na ich wartość, która przekroczyła 10% kapitałów własnych Spółki.

Spółka jako jedyny wspólnik ATM Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: ATM Inwestycje) na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników podjęła uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego ATM Inwestycje do kwoty 11.600.00 zł (słownie: jedenaście milionów sześćset tysięcy złotych), tj. o kwotę 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych), poprzez utworzenie 6.000 (słownie: sześć tysięcy) nowych udziałów po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych).

Wszystkie nowo powstałe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały objęte przez Spółkę po cenie wyższej od wartości nominalnej, tj. za łączną kwotę 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych). Nadwyżka ponad wartość nominalną, tj. kwota 27.000.000 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów złotych) przeznaczona zostaje na kapitał zapasowy ATM Inwestycje.

Sfinansowanie podwyższenia kapitału zakładowego nastąpiło ze środków własnych Spółki oraz ze środków pochodzących z pożyczki zawartej przez Spółkę z jej spółką zależną. Inwestycja ma charakter długoterminowy.

Pomiędzy podmiotami transakcji tj. Spółką oraz ATM Inwestycje ma miejsce powiązanie kapitałowe tzn. Spółka posiada 100% kapitału zakładowego ATM Inwestycje oraz 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.
Ponadto istnieją powiązania osobowe:
– Pani Grażyna Gołębiowska jest zarówno Członkiem Zarządu Spółki jak i Członkiem Zarządu ATM Inwestycje,
– Pan Paweł Tobiasz jest zarówno Członkiem Zarządu Spółki jak i Członkiem Zarządu ATM Inwestycje.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu