Data przekazania: 12.07.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2013
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu 11 lipca 2013 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 2013-07-09 wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w statucie spółki dokonanych uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2013 r. (Uchwała umorzeniowa).

W załączeniu Zarząd podaje do wiadomości wykaz dokonanych zmian w statucie oraz aktualny tekst jednolity statutu.

Zgodnie z treścią Uchwały umorzeniowej, umorzonych zostało 1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej równej 170.000 (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy) złotych.
Akcje te dawały prawo do 1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Umorzenie Akcji nastąpiło za zgodą akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne) i za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 1.912.615,14 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwanaście tysięcy sześćset piętnaście 14/100 złotych), co dało średnią jednostkową cenę nabycia jednej Akcji w wysokości 1,13 zł (słownie: jeden złoty trzynaście groszy).

W efekcie umorzenia akcji zmieniła się wysokość kapitału zakładowego oraz oznaczenie serii akcji na okaziciela w ten sposób, że dotychczasowe akcje serii B, C i D zostały oznaczone jako akcje serii B.

Aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.430.000,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta trzydzieści tysięcy złotych) i podzielony jest na 84.300.000 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym:
1) 23.000.000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2) 61.300.000 (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Łączna liczba wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 107.300.000 (słownie: sto siedem milionów trzysta tysięcy).

  • Wykaz zmian w statucie
  • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
    Paweł Tobiasz – Członek Zarządu