Data przekazania: 15.01.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2013
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 15 stycznia 2013r. otrzymał zawiadomienie od OPERA TFI S.A. o zwiększeniu udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

OPERA TFI S.A. poinformowała, że według stanu na dzień 9 stycznia 2013r., liczba akcji posiadanych przez fundusze zarządzane przez OPERA TFI S.A. (Mat Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Koma Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) wynosiła 7.122.020. Wyżej wymieniona liczba akcji stanowi 8,28% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 7.122.020 głosów, stanowiących 6,53% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W dniu poprzedzającym zmianę udziału fundusze zarządzane przez OPERA TFI S.A. posiadały 2.592.000 akcji Spółki, które stanowiły 3,01% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniały do 2.592.000 głosów, co stanowiło 2,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu