Data przekazania: 11.01.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2013
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 11 stycznia 2013r. otrzymał zawiadomienie od Pana Zygmunta Solorz-Żak o zbyciu w dniu 9 stycznia 2013 r. 4.530.020 akcji Spółki.

Przed powyższą transakcją Pan Zygmunt Solorz-Żak posiadał łącznie 14.688.000 akcji Spółki, stanowiących 17,08% udziału w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 14.688.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 13,48% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym:

1) akcje posiadane bezpośrednio przez Pana Zygmunta Solorz-Żak: 4.530.020 akcji zdematerializowanych Spółki stanowiących 5,27% udziału w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 4.530.020 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,16% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz

2) akcje posiadane przez podmiot zależny od Pana Zygmunta Solorz-Żak – Karswell Ltd.: 10.157.980 akcji zdematerializowanych Spółki stanowiących 11,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 10.157.980 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,32% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po wykonaniu powyższej transakcji Pan Zygmunt Solorz-Żak nie posiada bezpośrednio jakichkolwiek akcji Spółki, natomiast poprzez podmiot zależny – Karswell Ltd. posiada 10.157.980 akcji zdematerializowanych Spółki, stanowiących 11,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących 10.157.980 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,32% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Pan Zygmunt Solorz-Żak poinformował, że poza Karswell Ltd. nie istnieją jakiekolwiek podmioty zależne od niego, posiadające akcje Spółki, jak również nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu