Data przekazania: 20.11.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (dalej: „ATM Grupa”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 listopada 2012 r., realizując uchwałę nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2012 r. (dalej: „Uchwała ZWZ”) oraz stosownie do upoważnienia udzielonego w § 1 Uchwały ZWZ, podjął uchwałę o przyjęciu „Programu skupu akcji własnych ATM Grupa S.A.” (dalej: „Program”).

Jednocześnie Zarząd podaje do publicznej wiadomości, że wyznaczył dzień 21 listopada 2012 roku, jako termin rozpoczęcia nabywania akcji własnych w ramach przedmiotowego Programu.

Program skupu akcji własnych ATM Grupa S.A. zostanie przeprowadzony na następujących warunkach:

I. PODSTAWA PRAWNA
Działając na podstawie art. 359 § 1 i art. 362 § 1 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych, uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM Grupa S.A. powziętej 29 czerwca 2012 r. upoważniającej Spółkę do nabywania akcji własnych na warunkach i w trybie tam określonym (dalej: „Uchwała ZWZ”), Zarząd Spółki przyjmuje niniejszy Program skupu akcji własnych ATM Grupa S.A. (dalej: „Program”).
Program dotyczy akcji Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (dalej: „GPW”) i przygotowany został stosownie do upoważnień wynikających z § 1 i § 2 wyżej wymienionej Uchwały ZWZ.

II. CEL PROGRAMU
Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie określonych w wyżej opisanej Uchwale ZWZ.

III. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU
1. Program rozpocznie się w dniu 21 listopada 2012 r.
2. Realizacja programu będzie pozostawać w zgodzie z regulacjami prawa polskiego (w szczególności z przepisami dotyczącymi okresów zamkniętych), ze stosownymi regulacjami prawa Unii Europejskiej, a także zasadami ustalonymi w uchwale nr 20 ZWZ Spółki z dnia 29 czerwca 2012 r.
3. Programem objęte są akcje Spółki notowane na rynku podstawowym GPW.
4. Akcje Spółki nabywane będą za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZWBK S.A. z siedzibą w Poznaniu.
5. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 4.800.000 (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy) sztuk.
6. Akcje własne będą nabywane w transakcjach na rynku regulowanym – Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie – w szczególności w wyniku składania zleceń maklerskich a akcje skupowane w ramach realizacji niniejszego Programu mogą być nabywane w transakcjach pakietowych.
7. Cena nabycia akcji własnych nie może być wyższa niż 2,00 PLN (dwa złote) za jedną akcję.
8. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji jest nie większa niż 4.800.000,00 PLN (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych), przy czym środki przeznaczone na nabycie akcji pochodzą ze środków własnych Spółki – utworzonego na podstawie Uchwały ZWZ „Funduszu Umorzeniowego”.
9. Program zostanie zakończony najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 roku.
10. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może:
a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31 grudnia 2013 roku lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,
b) czasowo zawiesić proces nabycia akcji,
c) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.
W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Programu przed 31 grudnia 2013 roku Zarząd przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości w sposób określony w ustawie o ofercie publicznej.
11. Cena, za którą Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW.
12. Spółka dziennie będzie mogła nabyć nie więcej niż 25 % odpowiedniej, średniej, dziennej wielkości obrotów akcjami na GPW w ciągu 20 dni poprzedzających dzień nabycia.
13. Zarząd podawać będzie do publicznej wiadomości:
a) ilości akcji nabytych w danym dniu lub w podanym okresie zbiorczym w ramach Programu oraz ich średniej ceny;
b) po zakończeniu realizacji Programu – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
14. Najpóźniej po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. Zarząd może dokonać zwołania Walnych Zgromadzeń, o których mowa powyżej także przed zakończeniem procesu nabywania akcji własnych.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu