Data przekazania: 18.05.2012 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2012
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A informuje, że w raporcie okresowym za I kwartał 2012, opublikowanym dnia 15 maja 2012r., wystąpiły błędy. Poniżej prezentujemy listę korekt:

Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe: „Wybrane dane finansowe”

Wiersz „Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany do podmiotu dominującego”
Przed korektą: 170
Po korekcie: 421

Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe: „Zestawienie całkowitych dochodów”

Wiersz „Dochód całkowity razem, z tego przypadający na akcjonariuszy Grupy”
Przed korektą: 170
Po korekcie: 421

Skonsolidowane kwartalne sprawozdanie finansowe: „Zestawienie zmian w kapitale własnym””

Wiersz „Całkowite dochody za okres zakończony 31 marca 2012 r.” , kolumny: „Wynik finansowy bieżącego okresu”, „razem kapitał własny”
Przed korektą: 170
Po korekcie: 421

Wiersz „Całkowite dochody za okres zakończony 31 marca 2012 r.” , ostatnia kolumna: „razem kapitał własny”
Przed korektą: 224
Po korekcie: 475

Wiersz „31 marca 2012r”, kolumna „Wynik finansowy bieżącego okresu”,
Przed korektą: 170
Po korekcie: 421

Wiersz „31 marca 2012r”, kolumna: „razem kapitał własny” (przypadający na akcjonariuszy Spółki),
Przed korektą: 215 763
Po korekcie: 216 014

Wiersz „31 marca 2012r”, ostatnia kolumna: „razem kapitał własny”
Przed korektą: 216 777
Po korekcie: 217 028

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu