Data przekazania: 28.12.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2010
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej zwana „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Amplico Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, iż zarządzany przez nie AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej zwany „OFE”) w wyniku nabycia akcji Spółki przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przekroczenie progu 5% nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji nabycia akcji spółki w dniu 20 grudnia 2010 r.
Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE posiadał 4.991.548 akcji zwykłych na okaziciela spośród 86.000.000 akcji, co stanowiło 5,80% kapitału zakładowego Spólki i uprawniało do 4.991.548 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,58% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktulanie OFE posiada 5.616.811 akcji zwykłych na okaziciela spośród 86.000.000 akcji, co stanowi 6,53% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 5.616.811 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,15% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu