Data przekazania: 29.01.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 1/2010
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Gupa S.A. podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2010:
1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
– za IV kwartał 2009 r. – 1 marca 2010 r.
– za I kwartał 2010 r. – 17 maja 2010 r.
– za III kwartał 2010 r. – 15 listopada 2010 r.
2. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2009 r. – 30 kwietnia 2010 r.
3. Skonsolidowany raport za I półrocze 2010 r. – 31 sierpnia 2010 r.

W związku z § 83 oraz § 103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd ATM Grupa S.A. informuje o zamiarze przekazywania w roku obrotowym 2010 skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2010 r. zawierającego półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia.
Zarząd ATM Grupa S.A. informuje ponadto, że działając na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie
publikował raportu kwartalnego za II kwartał 2010r.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu