Data przekazania: 25.11.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 16/2009
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S. A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 22 grudnia 2009 r. o godzinie 12.00 w Bielanach Wrocławskich, przy ulicy Dwa Światy 1.

  • Projekty uchwał
  • Informacje o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów
  • Formularz pełnomocnictwa i instrukcje dla pełnomocnika
  • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
    Paweł Tobiasz – Członek Zarządu