Data przekazania: 31.10.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2009
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 października 2009 roku zarządy: ATM Grupa S.A. (Spółka Przejmująca) oraz spółki w 100 % zależnej od Emitenta: ATM-Investment Sp. z o.o., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (Spółka Przejmowana), podjęły uchwały akceptujące plan połączenia tych spółek.

Planowany sposób połączenia to połączenie przez przejęcie, które następuje w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki zależnej ATM-Investment Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) na spółkę ATM Grupa S.A. (Spółka Przejmująca).

Połączenie stosownie do postanowień art. 515 Kodeksu spółek handlowych, zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (Spółki Przejmującej) w związku z faktem, iż Emitent posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej.

W związku z zastosowaniem procedury uproszczonej (art. 516 ksh) nie zostanie sporządzona pisemna opinia biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 ksh, jak również sprawozdanie Zarządu, o którym mowa w art. 501 ksh.

Planowane połączenie stanowi element strategii grupy kapitałowej Emitenta, przewidującej wdrożenie działań zmierzających do obniżenia kosztów na poziomie skonsolidowanym. Ponadto połączenie doprowadzi do uproszczenia struktury grupy kapitałowej Emitenta. Długookresowym celem planowanego połączenia jest zmniejszenie kosztów funkcjonowania łączących się spółek, koncentracja kapitału, a także kontynuacja oraz dalszy rozwój działalności w zakresie produkcji telewizyjnej i filmowej z wykorzystaniem struktury Emitenta.

Zarząd ATM Grupa SA zwraca uwagę na fakt, iż załączone do planu połączenia informacje dotyczące wartości majątku łączących się spółek oraz oświadczenia o ich stanie księgowym sporządzone zostały dla celów połączenia i nie stanowią ich sprawozdań finansowych.

  • Stanowisko Zarządów ATM Grupa S.A. i ATM-Investment Sp. z o.o. uzasadniające połączenie
  • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
    Paweł Tobiasz – Członek Zarządu