Data przekazania: 06.06.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2009
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 15 czerwca 2009 roku wraz z załącznikami zawierającymi
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2008 roku, oceną działalności spółki w 2008 roku dokonanej przez Radę Nadzorczą oraz projekt zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 6 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:
I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana/ią …………………..
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 2
W sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 20.05.2009 r., Nr 97, poz. 6325.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 3
W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008r.
„Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze. zm.) uchwala się co następuje:
po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. w 2008 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 4
W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.
„Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze. zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 30.04.2009 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:
po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., obejmujące:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 305.019.417,77 zł (słownie: trzysta pięć milionów dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemnaście złotych siedemdziesiąt siedem groszy);
– rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 14.491.001,89 zł (słownie: czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy jeden złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy);
– zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.451.001,89 zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy jeden złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy);
– rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 10.150.907,87 zł (słownie: dziesięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedem złotych osiemdziesiąt siedem groszy);
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 5
W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2008 r.
I”Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2008 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 6
W sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za 2008 r.
„Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 30.04.2009 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:
po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r., obejmujące:
– wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
– skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 302.204.496,16 zł (słownie: trzysta dwa miliony dwieście cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych szesnaście groszy);
– skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w wysokości 18.281.878,36 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści sześć groszy);
– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.237.276,36 zł (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych trzydzieści sześć groszy);
– skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 3.312.884,63 zł (słownie: trzy miliony trzysta dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt dwa grosze);
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 7
W sprawie podziału zysku za 2008 r., dniu dywidendy i terminie wypłaty dywidendy i przeznaczeniu zysku i straty z lat ubiegłych
„Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. na podstawie postanowienia art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 05.06.2009 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:
– po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2008 Walne Zgromadzenie postanawia, że kwota 10.320.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy zero złotych zero groszy) zostaje przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy.
– w podziale zysku bierze udział 86.000.000 akcji serii A, B, C i D,
– dywidenda na jedna akcję wynosi 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy),
– dzień dywidendy ustala się na dzień 29.06.2009 r.,
– dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 14.07.2009 r.,
– pozostałą kwotę 4.171.001,89 zł (słownie: cztery miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy jeden złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 8
W sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.
„Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. następującym członkom Zarządu ATM Grupa S.A., w okresach posiadanych przez nich mandatów:
1. Panu Tomaszowi Kurzewskiemu,
2. Pani Dorocie Michalak – Kurzewskiej,
3. Panu Maciejowi Grzywaczewskiemu,
4. Pani Grażynie Gołębiowskiej,
5. Panu Pawłowi Tobiaszowi.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 9
W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2008 r.
” Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2008 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 10
W sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r.
„I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. następującym członkom Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okresy posiadanych przez nich mandatów:
1. Panu Marcinowi Michalakowi
2. Pani Wiesławie Kurzewskiej
4. Pani Barbarze Pietkiewicz
5. Panu Michałowi Kowalczewskiemu
6. Panu Piotrowi Stępniakowi
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 11
W sprawie zatwierdzenia zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej.
„Walne zgromadzenie uchwla co natępuje
I. na podstawie postanowienia art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 pkt 2 Statutu ATM Grupa S.A,. uchwala Regulamin Rady nadzorczej o treści stanowiacej załącznik do niniejszej uchwały.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

  • Projekt Regulaminu Rady Nadzorczej
  • Ocena działalnosci spółki za 2008 rok
  • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
    Paweł Tobiasz – Członek Zarządu