Data przekazania: 15.05.2009 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2009
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd Spółki ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2009 r. o godzinie 13 w Bielanach Wrocławskich, przy ulicy Dwa Światy 1.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2008.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku, dniu dywidendy i terminie wypłaty dywidendy.
8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r.
10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały o zmianie Regulaminu Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć do dnia 08.06.2009 r. do godz. 16:00 w Sekretariacie Spółki w siedzibie Spółki w Bielanach Wrocławskich, ul. Dwa Światy 1.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu