Data przekazania: 03.11.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2008
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie, że w związku z nabyciem w dniu 3 listopada 2008 r. akcji spółki, łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy posiadana przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządane przez towarzystwo wzrosła powyżej progu 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.

Przed zmianą udziału fundusze zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 10.329.093 szt. akcji spółki, co stanowiło 12,01% kapitału zakładowego spółki oraz 10.329.093 głosów, co stanowiło 9,48% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.
Na dzień sporządzenia zawiadomienia tj. na 3 listopada 2008 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 10.914.093 szt. akcji. co stanowi 12,69% kapitału zakładowego spółki oraz 10.914.093 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 10,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oświadczyło, że inwestycje w akcje spółki służą realizacji celów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., tj. wzrostu wartości aktywów funduszy w wyniku wzrostu wartości lokat. Dlatego też podjęcie decyzji o nabyciu lub zbyciu jest zależne od sytuacji spółki i oceny tej sytuacji oraz bieżącego poziomu wyceny spółki. Na decyzje o nabyciu lub zbyciu akcji mogą mieć też wpływ zmiany wielkości aktywów funduszy inwestycyjnych otwartych związnych z nabywaniem i zbywaniem jednostek uczestnictwa przez uczestników tych funduszy.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu