Data przekazania: 20.08.2008 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 25/2008
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM GRUPA S.A. informuje, że w okresie ostatnich ośmiu miesięcy Spółka oraz podmioty od niej zależne zawarły z Telewizją Polsat S.A umowy, które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej tzn. ich sumaryczna wartość wynosi 31 839 tys., co przekracza 10% kapitałów własnych Spółki. Umowy dotyczą produkcji programów telewizyjnych.
Umową o największej wartości jest umowa z dnia 31 lipca 2008 r. na realizację kolejnej serii odcinków telenoweli „Pierwsza miłość”. Wartość tej umowy wynosi 10 811 tys. zł. Warunki umowy nakładają na spółkę odpowiedzialność odszkodowawczą za niedostarczenie odcinków w terminie oraz za wady techniczne materiału. Wartość możliwych do nałożenia kar może przekroczyć 10% wartości umowy.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu