Data przekazania: 11.10.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 44/2007
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 11 października 2007 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 4 października 2007 roku wpisu do KRS zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy podwyższony został z kwoty 7.200.000 zł do kwoty 8.600.000 zł. Kapitał zakładowy został podwyższony w drodze emisji 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
Po uwzględnieniu powyższej zmiany struktura kapitału zakładowego ATM Grupa S.A. jest następująca:
1) 1.150.000 akcji uprzywilejowanych, imiennych serii A,
2) 1.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego łączna liczba akcji wynosi 4.300.000 natomiast łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 5.450.000.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Tomasz Kurzewski – Prezes Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu