Data przekazania: 07.09.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 42/2007
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że otrzymał od Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. występujacego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych (Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Małych i Średnich Spółek, Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego, Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu) zawiadomienie, że Fundusze te według stanu na dzień 31.07.2007 r. przekroczą 5% liczby głosów na WZA spółki, pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenie kapitału spółki w związku z emisją akcji serii D.

W dniu 31.07.2007 r. zostały rozliczone w KDPW S.A. transakcje kupna praw poboru akcji serii D, które przy założeniu rejestracji podwyższenia kapitału spowodują, że zaangażowanie Funduszy przekroczy 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Jednocześnie Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poinformowało, że na dzień zapisania praw do akcji serii D na rachunkach w KDPW S.A. tj. na 21.08.2007r. Fundusze posiadały prawa do akcji w liczbie, która przy założeniu rejestracji podwyższenia kapitału będzie przekraczać 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

W dniu 30.07.2007 r., przed nabyciem praw poboru akcji serii D Fundusze nie posiadały żadnych akcji oraz innych papierów wartościowych spółki.

Na dzień 31.07.2007 r. tj. na dzień rozliczenie transakcji w KDPW S.A. Fundusze posiadały 1.410.000 praw poboru. Zapis na akcje został wykonany w opraciu o 1.409.993 praw poboru. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego zostanie zarejestrowane, prezentowania liczba praw poboru uprawni Fundusze do 274.165 akcji, co stanowić będzie 6,3759% udziału w kapitale zakładowym oraz do 274.165 głosów z akcji, co stanowić będzie 5,0306% udziału w ogólnej liczbie głosów. Na dzień 21.08.2007r., czyli w dniu zapisania praw do akcji serii D na rachunkach w KDPW S.A. Fundusze posiadały 274.165 praw do akcji serii D, co pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału uprawni do 274.165 akcji serii D, które stanowić będą taki sam udział w kapitale i w głosach jak podano powyżej.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu