Data przekazania: 30.07.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 29/2007
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu 27 lipca 2007 r. otrzymał Uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 lipca 2007 r., zgodnie z którą postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych:
– 700 tys. praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ATM Grupa S.A. o wartości nominalnej 2 zł i oznaczyć je kodem PLATM0000062, po warunkiem dokonania przydziału akcji i dojścia emisji akcji do skutku,
– 700 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki ATM Grupa S.A. o wartości nominalnej 2 zł i oznaczyć je kodem PLATM0000021, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone akcje serii B i C.

Zarejestrowanie praw do akcji serii D w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od złożenia przez spółkę dokumentu potwierdzającego dokonanie przydziału i dojścia emisji tych akcji do skutku.

Zarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii D nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez spółkę dokumentu potwierdzającego dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców oraz potwierdzenia podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone akcje serii B i C, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia akcji do obrotu na tym rynku.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu