Data przekazania: 25.07.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2007
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

TREŚĆ

Zgodnie z treścią prospektu emisyjnego akcji serii D ATM Grupa S.A. zatwierdzonego decyzją
Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 lipca 2007 roku oraz zgodnie z art. 54 ust. 3
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd
ATM Grupa S.A. informuje, iż cena emisyjna Akcji Serii D została ustalona na 200,- zł za jedną akcję.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu