Data przekazania: 24.07.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 26/2007
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM GRUPA S.A. informuje, iż w dniu 23 lipca 2007 roku Rada Nadzorcza działając na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz statutu spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok.
Wybranym podmiotem jest BDO Numerica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 523.
Spółka korzystała wcześniej z usług spółki BDO Numerica, która przeprowadzała badania sprawozdań za lata 2000-2003 oraz 2005 i 2006 rok.
Umowa będzie podpisana w zakresie badania sprawozdań: jednostkowego i skonsolidowanego za 2007 rok łącznie z przeglądem śródrocznym.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu