Data przekazania: 19.07.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 25/2007
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że dnia 18 lipca 2007 r. spółka nabyła od Macieja Strzembosza i Doroty Hawliczek łącznie 75% udziałów spółki Studio A Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Kapitał zakładowy Studio A Sp. z o.o. wynosi 50 tys. zł i dzieli się na 100 udziałów w całości prawidłowo opłaconych, o wartości nominalnej 500 zł każda.

Cena nabycia 75 udziałów o łącznej wartości nominalnej 37,5 tys. zł wynosi 6 000,0 tys. zł, z zastrzeżeniem, że cena ta zostanie skorygowana o wartość aktywów netto, wynikającą z bilansu, będącego częścią sprawozdania finansowego, sporządzonego na dzień sprzedaży udziałów a następnie zweryfikowanego przez niezależnego audytora.

Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych ATM Grupa S.A. wynosi 6 000,0 tys. zł, z zastrzeżeniem korekty tej wartości zgodnie z zasadą dotyczącą korekty cany nabycia.

Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne spółki.
Nabyte aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej.
Pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi ATM Grupa S.A. a zbywcami udziałów nie istnieją powiązania.
Kryterium uznania aktywów za znaczące jest fakt, iż nabyte przez spółkę aktywa finansowe stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego Studio A Sp. z o.o.

Podstawowym przedmiotem działalności Studio A Sp. z o.o. jest produkcja telewizyjna i filmowa. Obecny profil działalności spółki zostanie utrzymany.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu