Data przekazania: 25.05.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2007
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM GRUPA S.A. przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 24 maja 2007 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA NR 1:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich uchwala co następuje:
Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. w 2006r.

UCHWAŁA NR 2:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich uchwala co następuje:

Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 8 maja 2007r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. zatwierdza się sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r., obejmujące:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 88.112.028,65 zł (osiemdziesiąt osiem milionów sto dwanaście tysięcy dwadzieścia osiem 65/100 złotych);
– rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 16.275.496,61 zł (szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć 61/100 złotych);
– zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.771.496,61 zł (sześć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć 61/100 złotych);
– rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku o kwotę 5.211.145,54 zł (pięć milionów dwieście jedenaście tysięcy sto czterdzieści pięć 54/100 złotych);
– dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 3:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2006r.

UCHWAŁA NR 4:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich uchwala co następuje:
Przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 8 maja 2007r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r., obejmujące:
– wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
– skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 98.741.250,22 zł (dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt 22/100 złotych);
– skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 19.825.036,50 zł (dziewiętnaście milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć 50/100 złotych);
– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10.321.036,50 zł (dziesięć milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści sześć 50/100 złotych);
– skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku o kwotę 6.215.337,11 zł (sześć milionów dwieście piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści siedem 11/100 złotych);
– dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 5:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich uchwala co następuje:
Na podstawie postanowienia art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 08.05.2007r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2006 postanawia się, że kwota 4.032.000,00 zł (słownie: cztery miliony trzydzieści dwa tysiące złotych) zostaje przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy.
W podziale zysku bierze udział 3.600.000 akcji serii A, B i C.
Dywidenda na jedna akcję wynosi 1,12 zł (słownie: jeden 12/100 złotych).
Dzień dywidendy ustala się na dzień 12 czerwca 2007 r.
Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 czerwca 2007 r.
Pozostałą kwotę 12.243.496,61 zł (dwanaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć 61/100 złotych) przeznacza się na kapitał zapasowy.

UCHWAŁA NR 6:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich uchwala co następuje:
Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006r. następującym członkom Zarządu ATM Grupa S.A., za okresy posiadanych przez nich mandatów:
1. Panu Tomaszowi Kurzewskiemu
2. Pani Dorocie Michalak – Kurzewskiej
3. Pani Grażynie Gołębiowskiej
4. Panu Pawłowi Tobiaszowi
5. Panu Okiłowi Khamidov

UCHWAŁA NR 7:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2006r.

UCHWAŁA NR 8:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich uchwala co następuje:
Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006r. następującym członkom Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okresy posiadanych przez nich mandatów:
1. Panu Marcinowi Michalakowi
2. Pani Wiesławie Kurzewskiej
3. Pani Annie Skowrońskiej
4. Pani Barbarze Pietkiewicz
5. Panu Michałowi Kowalczewskiemu

UCHWAŁA NR 9:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: ATM Grupa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich uchwala co następuje:
Na podstawie postanowienia art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu spółki powołuje się Pana Tomasza KURZEWSKIEGO na stanowisko Prezesa Zarządu ATM Grupa SA.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu