Data przekazania: 14.05.2007 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 15/2007
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 24 maja 2007 roku wraz z załącznikami zawierającymi sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2006 roku oraz jej oceną działalności spółki.

Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 6 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:
I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana/ią …………………..
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 2
W sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 2 maja 2007 r., Nr 85, poz. 5274.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 3
W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006r.
„Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art.45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze. zm.) uchwala się co następuje:
po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. w 2006 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 4
W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r.
„Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze. zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 8 maja 2007 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:
po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., obejmujące:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 88.112.028,65 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów sto dwanaście tysięcy dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt pięć groszy);
– rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 16.275.496,61 zł (słownie: szesnaście milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy);
– zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6.771.496,61 zł (słownie: sześć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy);
– rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku o kwotę 5.211.145,54 zł (słownie: pięć milionów dwieście jedenaście tysięcy sto czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze);
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 5
W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2006 r.
I. „Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2006 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 6
W sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za 2006 r.
„Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 8 maja 2007 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:
po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r., obejmujące:
– wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
– skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 98.741.250,22 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych dwadzieścia dwa grosze);
– skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku wykazujący zysk netto w wysokości 19.825.036,50 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt groszy);
– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10.321.036,50 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt groszy);
– skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku o kwotę 6.215.337,11 zł (słownie: sześć milionów dwieście piętnaście tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych jedenaście groszy);
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 7
W sprawie podziału zysku za 2006 r., dniu dywidendy i terminie wypłaty dywidendy i przeznaczeniu zysku i straty z lat ubiegłych
„Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. na podstawie postanowienia art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 08.05.2007 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:
– po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2006 Walne Zgromadzenie postanawia, że kwota 4.032.000,00 zł (słownie: cztery miliony trzydzieści dwa tysiące złotych) zostaje przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy.
– w podziale zysku bierze udział 3.600.000 akcji serii A,B i C,
– dywidenda na jedna akcję wynosi 1,12 zł (słownie: jeden złoty dwanaście groszy),
– dzień dywidendy ustala się na dzień 12 czerwca 2007 r.,
– dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 27 czerwca 2007 r. ,
– pozostałą kwotę 12.243.496.61 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 8
W sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
„Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. następującym członkom Zarządu ATM Grupa S.A., w okresach posiadanych przez nich mandatów:
1. Panu Tomaszowi Kurzewskiemu
2. Pani Dorocie Michalak – Kurzewskiej
3. Pani Grażynie Gołębiowskiej
4. Panu Pawłowi Tobiaszowi
5. Panu Okilowi Khamidov.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 9
W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2006 r.
I. „Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
po rozpatrzeniu, zatwierdza się Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2006 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 10
W sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r.
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 r. następującym członkom Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okresy posiadanych przez nich mandatów:
1. Panu Marcinowi Michalakowi
2. Pani Wiesławie Kurzewskiej
3. Pani Annie Skowrońskiej
4. Pani Barbarze Pietkiewicz
5. Panu Michałowi Kowalczewskiemu.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 11
W sprawie powołania Prezesa Zarządu
I. „Na podstawie postanowienia art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Powołuje się Pana/ią …………………… na stanowisko Prezesa Zarządu ATM Grupa S.A.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

  • Ocena działalności spółki przez Radę Nadzorczą
  • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
    Paweł Tobiasz – Członek Zarządu