Data przekazania: 07.07.2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 9/2006
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM GRUPA S.A. informuje, iż w dniu 6 lipca 2006 roku Rada Nadzorcza działając na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz statutu spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok. Wybranym podmiotem jest BDO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 523. Spółka korzystała wcześniej z usług ww. podmiotu – firma BDO przeprowadzała badania sprawozdań za lata 2000-2003 oraz za 2005 rok. Umowa będzie podpisana w zakresie badania sprawozdań: jednostkowego i skonsolidowanego za 2006 rok łącznie z przeglądem śródrocznym.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu