Data przekazania: 15.05.2006 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2006
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 25 maja 2006 roku wraz z załącznikami zawierającymi sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2005 roku oraz jej oceną działalności spółki.

Uchwała nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych,§ 6 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:
I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się……………………………………..
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 2
W sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

„Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 2 maja 2006 r., Nr 85, poz.4969.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 3
W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005r.

„Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art.45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) uchwala się co następuje: po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. w 2005 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 4
W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r.

„Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 25.04.2006 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:
po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., obejmujące:
– wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 80.453.369,32 złotych;
– rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 9 521 739,89 złotych;
– zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6 821 739,89 złotych;
– rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 1 393 542,61 złotych;
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 5
W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2005 r.

I. „Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2005 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 6
W sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za 2005 r.

„Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 25.04.2006 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:
po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., obejmujące:
– wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
– skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90 553 929,40 złotych;
– skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 11 872 036,85 złotych;
– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 9 172 036,85 złotych;
– skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 3 165 467,20 złotych;
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 7
W sprawie podziału zysku za 2005 r., dniu dywidendy i terminie wypłaty dywidendy i przeznaczeniu zysku i straty z lat ubiegłych

„Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. na podstawie postanowienia art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 25.04.2005 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:
po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2005 Walne Zgromadzenie postanawia, że kwota 9 504 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset cztery tysiący złotych) zostaje przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy.
W podziale zysku bierze udział 3.600.000 akcji serii A,B i C.
Dywidenda na jedna akcję wynosi 2,64 zł (słownie: dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze).
Dzień dywidendy ustala się na dzień 12 czerwca 2006 r.
Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28 czerwca 2006 r.
Pozostałą kwotę 17 739,89 zł (siedemnaście tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
W kwestii przeznaczenia zysków i strat z lat ubiegłych, wynikłych ze zmiany zasad rachunkowości i przejściem na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości niepodzielny zysk z 2003 roku w kwocie 352.616,61 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset szesnaście złotych sześćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć w części na pokrycie straty z roku 2004 w kwocie 165.565,64 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze), pozostałą kwotę 187.050,97 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 8
W sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.

„Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
I. na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. następującym członkom Zarządu ATM Grupa S.A., w okresach posiadanych przez nich mandatów:
1. Panu Tomaszowi Kurzewskiemu
2. Pani Dorocie Michalak – Kurzewskiej
3. Pani Grażynie Gołębiowskiej
4. Panu Pawłowi Tobiaszowi
5. Panu Okiłowi Khamidov.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 9
W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2005 r.

I. „Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
po rozpatrzeniu, zatwierdza się Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2005 r.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 10
W sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r.

I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 r. następującym członkom Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okresy posiadanych przez nich mandatów:
1. Panu Marcinowi Michalakowi
2. Pani Wiesławie Kurzewskiej
3. Pani Annie Skowrońskiej
4. Panu Markowi Grzegorzewiczowi
5. Panu Michałowi Kowalczewskiemu.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 11
W sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

I. „Na podstawie postanowienia art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana/Panią ……………………… na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 12
W sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

I. „Na podstawie postanowienia art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana/Panią……………………… na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 13
W sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

I. „Na podstawie postanowienia art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana/Panią…………………….. na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 14
W sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

I. „Na podstawie postanowienia art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana/Panią……………………… na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 15
W sprawie powołania członków Rady Nadzorczej

I. „Na podstawie postanowienia art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana/Panią……………………… na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 16
W sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.

I. „Na podstawie postanowienia art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 punkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) miesięcznie, a członków Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) miesięcznie.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

  • Ocena działalności spółki za 2005 przez RN
  • PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
    Paweł Tobiasz – Członek Zarządu