Data przekazania: 16.08.2005 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 17/2005-kor.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 29 RO – prognoza

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. podaje do publicznej wiadomości prognozę wybranych pozycji skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej ATM za rok 2005. Prognoza zakłada osiągnięcie co najmniej następujących wielkości:

– przychód ze sprzedaży – 65 mln PLN
– zysk operacyjny – 13 mln PLN
– zysk netto – 10 mln PLN.

Prognoza przygotowana została na podstawie przeprowadzonej analizy zawartych umów, otrzymanych zamówień oraz planów produkcyjnych do końca bieżącego roku. Prognoza uwzględnia wyniki spółek zależnych grupy. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników finansowych będzie dokonywana przy sporządzaniu kolejnych raportów kwartalnych i zamieszczana w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu