Data przekazania: 11.05.2005 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2005
Podstawa prawna: § 45 ust. 1. pkt 1 RO – WZA porządek obrad

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że na dzień 3.06.2005 r. na godz. 12:00 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielanach Wrocławskich przy ul. Błękitnej 3.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2004.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku, dniu dywidendy i terminie wypłaty dywidendy.
8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 r.
10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Zmiany w Statucie Spółki.
12. Zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki.
13. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
14. Przyjęcie Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych 2005.
15. Podjęcie uchwały o sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.
16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć do dnia 25.05.2005 r. do godz. 16:00 w Sekretariacie Spółki w siedzibie Spółki w Bielanach Wrocławskich, ul. Błękitna 3.

Ad.11
W związku z proponowaną zmianą statutu, zgodnie z par. 2 art. 402 KSH Zarząd przedstawia propozycję uchwały w tym zakresie:

Uchwała
w sprawie zmiany Statutu ATM Grupa S.A.

I. ” Na podstawie postanowienia art. 430 par. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
w par. 3 pkt. 2 Statutu dodaje się:
PKD 65.22 – Pozostałe formy udzielania kredytów.”
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu