Data przekazania: 25.02.2005 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 4/2005-kor.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 7 RO – transakcje podmiotów powiązanych 5000 EURO

TREŚĆ

Na podstawie złożonego przez Dorotę Michalak-Kurzewską – Wiceprezesa Zarządu oraz Tomasza Kurzewskiego – Prezesa Zarządu oświadczenia, Zarząd ATM Grupa S.A. informuje, że w dniu wczorajszym tj. 24.02.2005 r. dokonali oni transakcji sprzedaży, posiadanych na zasadach wspólności ustawowej, akcji zwykłych na okaziciela serii B, w ilości 464 tys. sztuk. Cena sprzedaży wyniosła 52,- zł za akcję. Transakcja została zawarta na Giełdzie Papierów Wartościowych, na rynku regulowanym, w transakcji pakietowej pozasesyjnej.
Państwo Kurzewscy oświadczyli ponadto, że nie zamierzają dalej sprzedawać żadnych pakietów akcji, co najmniej przez okres dwóch lat.
Jednocześnie w związku z art. 147 ust.2 Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, poinformowali, że w efekcie dokonania tej transakcji posiadają obecnie, na zasadach wspólności ustawowej, 1150 tys. akcji uprzywilejowanych co do głosu serii A oraz 686 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii B, co daje im 51% udziału w kapitale zakładowym oraz prawo do 2986 tys. głosów, to jest 62,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Grażyna Gołębiowska – Członek Zarządu
      Paweł Tobiasz – Członek Zarządu