1
Bielany Wrocławskie, dnia 27 kwietnia 2023 r.
I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POLITYKI WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Rada Nadzorcza oświadcza, że:
1. Dokonała wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań
finansowych ATM Grupa S.A. i Grupy ATM Grupa S.A., tj. PricewaterhouseCoopers
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k., z siedzibą w Warszawie,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru
firmy audytorskiej.
2. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznych
sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
3. W ATM Grupa S.A. przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy
audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
4. ATM Grupa S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę
w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z
firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w
tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
II. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU
Rada Nadzorcza ATM Grupa S.A. oświadcza, że przestrzegane przepisy dotyczące
powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego
członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z
zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
oraz że Komitet Audytu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., wykonywał zadania przewidziane
w obowiązujących przepisach.
………………………
Tomasz Kurzewski
Przewodniczący Rady Nadzorczej