1
Ocena sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2022 r.
Ocena została dokonana przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. na podstawie następujących
dokumentów:
I. Sprawozdania finansowego ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2022r. do
31.12.2022r.
II. Sprawozdania z działalności ATM Grupa S.A. za 2022r.
III. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za
okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
IV. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa za okres od
01.01.2022r. do 31.12.2022r.
V. Wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2022r.
VI. Opinii biegłego rewidenta w sprawie badanych sprawozdań finansowych ATM
Grupa S.A. za 2022 r.
VII. Raportu z badania sprawozdania finansowego ATM Grupa S.A. za 2022r.
VIII. Raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ATM Grupa za 2022r.
oraz na bazie bieżących ocen Spółki wykonywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w
ciągu 2022r., w tym w szczególności prezentacji Komitetu Audytu.
Komitet Audytu, poinformował Radę Nadzorcą o wynikach badania oraz wyjaśnił, w jaki
sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce i w
Grupie Kapitałowej ATM Grupa, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania.
Rada Nadzorcza stwierdziła, że przedstawione przez Zarząd Spółki: sprawozdanie
finansowe ATM Grupa S.A. za 2022r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej ATM Grupa za 2022r. zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym
oraz oddają prawidłowo, rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową ATM Grupa S.A.
oraz Grupy Kapitałowej ATM Grupa na dzień 31.12.2022r. oraz wynik finansowy za okres
obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r., a księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z
przyjętą polityką rachunkowości i obowiązującymi przepisami prawa.
Po przeprowadzonym przeglądzie za I półrocze 2021 r. i przeprowadzonym badaniu
jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego ATM Grupa S.A. oraz rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa biegły rewident
wydał raporty bez zastrzeżeń.
Po zebraniu informacji od Komitetu Audytu, Zarządu ATM Grupa S.A., biegłego
rewidenta, analizie przedłożonych dokumentów, a także bieżącej działalności nadzorczej w
ciągu roku Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny ww. dokumentów w zakresie ich
zgodności z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia osiągnięte wyniki przez Spółkę i Grupę Kapitałową
ATM Grupa.