1
OCENA SYTUACJI SPÓŁKI - ATM GRUPA S.A I GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM GRUPA ZA 2021 R.
DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ
Obowiązek przeprowadzenia badania powyższych dokumentów nakłada na Radę Nadzorczą przepisy art. 382 § 3
kodeksu spółek handlowych, 13 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki.
Ocena została dokonana przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. na podstawie następujących dokumentów:
I. Sprawozdania finansowego ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
II. Sprawozdania z działalności ATM Grupa S.A. za 2021r.
III. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za okres
od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
IV. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa za okres od 01.01.2021r.
do 31.12.2021r.
V. Wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2021r.
VI. Opinii biegłego rewidenta w sprawie badanych sprawozdań finansowych ATM Grupa S.A. za
2021 r.
VII. Raport z badania sprawozdania finansowego ATM Grupa S.A. za 2021r.
VIII. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa
za 2021r.
oraz na bazie bieżących ocen Spółki wykonywanych na posiedzeniach Rady Nadzorczej w ciągu 2021r., w tym
w szczególności prezentacji Komitetu Audytu.
Komitet Audytu, poinformow Radę Nadzorcą o wynikach badania oraz wyjaśnił, w jaki sposób badanie to
przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce i w Grupie Kapitałowej ATM Grupa, a także
jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania.
Rada Nadzorcza stwierdziła, że przedstawione przez Zarząd Spółki: sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za
2021r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2021r. są zgodne z księgami,
dokumentami i stanem faktycznym oraz oddają prawidłowo, rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową ATM
Grupa S.A. oraz Grupy Kapitałowej ATM Grupa na dzień 31.12.2021r. oraz wynik finansowy za okres obrotowy od
01.01.2021r. do 31.12.2021r., a księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości i
obowiązującymi przepisami prawa.
Rada Nadzorcza, działając na podstawie Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, po rekomendacji
Komitetu Audytu, dokonała wyboru firmy PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Audyt sp. k., z siedzibą w Warszawie („biegły rewident”) jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
finansowych, w celu wykonania badania jednostkowego sprawozdania finansowego ATM Grupa S.A. oraz rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok obrotowy kończący się
31.12.2021 r.
Po przeprowadzonym przeglądzie za I półrocze 2021 r. i przeprowadzonym badaniu jednostkowego rocznego
sprawozdania finansowego ATM Grupa S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ATM Grupa biegły rewident wydał raport bez zastrzeżeń.
2
Po zebraniu informacji od Komitetu Audytu, Zarządu ATM Grupa S.A., biegłego rewidenta, analizie przedłożonych
dokumentów, a także bieżącej działalności nadzorczej w ciągu roku Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny ww.
dokumentów w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym.
PODSUMOWANIE
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia osiągnięte wyniki przez Spółkę i Grupę Kapitałową ATM Grupa.
Rada Nadzorcza ATM Grupa S.A. postanawia przedłożyć niniejszą ocenę Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
Akcjonariuszy ATM Grupa S.A.