PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k., ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, Polska; T: +48 (71) 366 1200, F: +48 (71) 366 1201, www.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k. wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000750050, NIP 526-021-02-28. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Polna 11.
Image should be here
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej ATM Grupa Spółka Akcyjna
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej ATM Grupa Spółka Akcyjna („Spółka”) na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz wyniku finansowego i przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej statutem;
zostało sporządzone na podstawie prawidłow o prowadzonych ksiąg rachunkowych zgod nie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 19 94 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości”).
Niniejsza opinia jest spójna z naszym sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy z dniem niniejszego sprawozdania.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego ATM Grupa Spółka Akcyjna, które zawiera:
sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.:
sprawozdanie z całkowitych dochodów;
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym;
sprawozdanie z przepływów pieniężnych, oraz
informację dodatkową zawierającą opis istotnych przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.
Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do postanowień ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”) a także Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE”). Nasza odpowiedzialność zgodnie z KSB została dalej opisana w sekcji Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
2
Image should be here
Niezależność
Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych (w tym Międzynarodowymi Standardami Niezależności) wydanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do naszego badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
Nasze podejście do badania
Podsumowanie
Istotność ogólna przyjęta do badania została określona na poziomie 1,2 mln zł, co stanowi 5% zysku przed opodatkowaniem skorygowanego o wpływ wydarzeń jednorazowych (odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych) .
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres zakończony 31 grudnia 2021 r.
Ujęcie przychodów z umów z klientami.
Ocena odzyskiwalności udzielonych pożyczek oraz inwestycji w udziały jednostek zależnych, stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięć.
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając istotność i oceniając ryzyko istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego. W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd Spółki dokonał subiektywnych osądów; na przykład w odniesieniu do znaczących szacunków księgowych, które wymagały przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia przyszłych zdarzeń, które z natury są niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka obejścia przez Zarząd kontroli wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw – rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na stronniczość Zarządu, która stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem.
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ przyjęty poziom istotności. Badanie zaprojektowane zostało w celu uzyskania racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia. Zniekształcenia mogą powstać na skutek oszustwa lub błędu. Zniekształcenia są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte na podstawie sprawozdania finansowego.
Na podstawie naszego zawodowego osądu ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym ogólną istotność w odniesieniu do sprawozdania finansowego jako całości, którą przedstawiamy poniżej.
Image should be here
3
Image should be here
Progi te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły nam określenie zakresu naszego badania oraz rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także ocenę wpływu zniekształceń, zarówno indywidualnie, jak i łącznie na sprawozdanie finansowe jako całość.
Ogólna istotność
2021: 1,2 mln zł.
Podstawa ustalenia
5% zysku przed opodatkowaniem skorygowanego o wpływ wydarzeń jednorazowych (odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych) .
Uzasadnienie przyjętej podstawy
Przyjęliśmy zysk przed opodatkowaniem jako podstawę określenia istotności, ponieważ naszym zdaniem wskaźnik ten jest powszechnie używany do oceny działalności Spółki przez użytkowników sprawozdań finansowych oraz jest ogólnie przyjętym miernikiem odniesienia. Istotność przyjęliśmy na poziomie 5%, ponieważ na podstawie naszego profesjonalnego osądu mieści się on w zakresie akceptowalnych progów ilościowych istotności.
Uzgodniliśmy z Komitetem Audytu Spółki, że poinformujemy o zidentyfikowanych podczas badania zniekształceniach sprawozdania finansowego o wartości większej niż 120 tys. zł, a także zniekształceniach poniżej tej kwoty, jeżeli w naszej ocenie byłoby to uzasadnione ze względów na czynniki jakościowe.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej znaczące podczas naszego badania sprawozdania finansowego za bieżący okres. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
Ujęcie przychodów z umów z klientami
Przychody z umów z klientami wyniosły w 2021 r. 131,5 mln zł, z czego 114,7 mln zł dotyczy przychodów z tytułu umów o świadczenie usług produkcji telewizyjnej.
Polityki rachunkowości w zakresie przychodów przedstawiono w nocie 3.3 t) do sprawozdania finansowego, natomiast ujawnienia dotyczące przychodów z umów z klientami zawiera nota 25.
Przychody z tytułu umów o świadczenie usług produkcji telewizyjnej są ujmowane między innymi w miarę upływu czasu w oparciu o metodę stopnia zaawansowania realizacji umowy, w proporcji odpowiadającej poniesionym kosztom w stosunku do całości szacowanych kosztów.
Nasze procedury badania obejmowały w szczególności:
• zrozumienie i ocenę systemu kontroli wewnętrznej w procesie sprzedaży;
• przeprowadzenie, na wybranej próbie, testów efektywności wybranych kluczowych kontroli wewnętrznych, w tym w zakresie akceptacji budżetów oraz kosztów projektów;
• analizę polityki rachunkowości Spółki i zasad rozpoznawania przychodów z umów z klientami oraz ocenę zgodności tych polityk z obowiązującymi standardami rachunkowości;
• analizę umów sprzedaży zawartych z kluczowymi odbiorcami;
6
Image should be here
Taki sposób ujęcia wymaga od Zarządu zastosowania profesjonalnego osądu i szacunków dotyczących łącznych kosztów oraz stopnia zaawansowania realizacji projektów.
Ponadto istnieje ryzyko zniekształcenia sprawozdania finansowego na skutek intencjonalnego zawyżenia przychodów poprzez np. ujęcie transakcji w nieprawidłowej wartości oraz nieprawidłowym okresie. Mając na uwadze nieodłączne ryzyko niepewności związane z istotnymi szacunkami dokonywanymi przez Zarząd, a także ryzykiem intencjonalnego zawyżenia przychodów oraz istotność pozycji w sprawozdaniu finansowym uznaliśmy, że jest to kluczowe zagadnienie dla naszego badania.
Ocena odzyskiwalności udzielonych pożyczek oraz inwestycji w udziały jednostek zależnych, stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięć
W sprawozdaniu finansowym na 31 grudnia 2021 r. ujęto inwestycje w jednostki zależne w kwocie 96,6 mln zł, a saldo należności z tytułu pożyczek wynosiło 45,3 mln zł. Ujawnienia przedstawiono odpowiednio w nocie 14, 15 oraz 17 do sprawozdania finansowego.
Spółka wycenia posiadane udziały zgodnie z MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe” według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości ustalane zgodnie z MSR 36 „Utrata wartości aktywów” poprzez wyliczenie wartości odzyskiwalnej (na bazie zdyskontowanych przepływów pieniężnych) w przypadku wystąpienia p rzesłanek na utratę wartości. Na 31 grudnia 202 1 r. nie było utworzonych odpisów aktualizujących wartość udziałów.
Wykazywane w sprawozdaniu finansowym należności z tytułu pożyczek wyceniane są zgodnie z MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, w zamortyzowanym koszcie z uwzględnieniem odpisu na oczekiwane straty kredytowe. Na dzień bilansowy Zarząd dokonał weryfikacji odpisu przy zastosowaniu wymogów MSSF9 i ustalił wysokość odpisów aktualizujących saldo pożyczek w łącznej kwocie 9,8 mln zł, z tego odpis w kwocie 6,3 mln został utworzony w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021.
Określenie kwoty odpisu z tytułu oczekiwanych strat kredytowych, jak również wycena udziałów wiąże się z koniecznością przyjęcia szeregu istotnych założeń i dokonania osądów, w szczególności dotyczących strategii Spółki, założeń makroekonomicznych i rynkowych oraz przewidywań co do planów finansowych i prognoz
• test dla wybranej próby projektów obejmujący: ocenę założeń i szacunków przyjętych przez Zarząd Spółki, sprawdzenie zgodności wynagrodzenia z warunkami zawartych umów, analizę budżetów projektów pod kątem stopnia zaawansowania realizacji oraz kompletności kosztów projektów, ocenę trafności przyjętych budżetów w świetle kosztów poniesionych po dacie bilansowej, a przed datą naszego sprawozdania oraz ocenę sposobu ujęcia zmiennego elementu wynagrodzenia; porównanie rozpoznanych przychodów oraz zafakturowanych przychodów do harmonogramu z umowy w celu identyfikacji ewentualnych przekroczeń czy opóźnień;
• dyskusję z Zarządem na temat marżowości otwartych projektów.
Nasze procedury badania obejmowały w szczególności:
• zrozumienie i ocenę procesu kalkulacji odpisów aktualizujących należności z tytułu udzielonych pożyczek zgodnie z modelem oczekiwanych strat kredytowych;
• dla ustalenia prawidłowości odpisów aktualizujących od udzielonych pożycze k oceniliśmy klasyfikację stopnia oceny ryzyka kredytowego, dokonaliśmy niezależnego wyliczenia odpisów w oparciu o parametry zastosowane przez Zarząd i porównywaliśmy w celu ustalenia, czy występują istotne rozbieżności;
• zrozumienie i ocenę procesu identyfikacji przez Zarząd przesłanek utraty wartości inwestycji w jednostki zależne; dokonanie krytycznej oceny istnienia przesłanek utraty wartości dla tych inwestycji;
• analizę wykonanych przez Zarząd kalkulacji odpisów z tytułu utraty wartości, w szczególności: (a) przeanalizowaliśmy prognozy dotyczące przyszłych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, (b) rozważyliśmy zasadność przyjętych założeń w oparciu o naszą wiedzę, praktykę i doświadczenie oraz porównaliśmy szacunki z dowodami zewnętrznymi, jeśli były dostępne, (c) zweryfikowaliśmy poprawność matematyczną modeli użytych do przeprowadzenia testów;
5
Image should be here
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, rocznego sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uważa za niezbędną aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte na podstawie sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.
Podcz as badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy o sąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:
identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego
przepływów pieniężnych. W przypadku pożyczek dla wielkości odpisu znaczenie ma również ich przyporządkowanie do jednego z trzech stopni utraty wartości, tj. czy nastąpił znaczący wzrost ryzyka kredytowego bądź utrata wartości.
Mając na uwadze nieodłączne ryzyko niepe wności związane z istotnymi szacunkami dokonywanymi przez Zarząd, a także istotność pozycji w sprawozdaniu finansowym uznaliśmy, że jest to kluczowe zagadnienie dla naszego bad ania.
• ocenę kompletności i prawidłowości ujawnień na temat odpisów aktualizujących należności z tytułu pożyczek oraz wartości inwestycji w jednostki zależne.
6
Image should be here
z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, które mogą poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.
Komunikujemy się z Komitetem Audytu odnośnie, między innymi, do planowanego zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich znaczących słabości kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Kom itetowi Audytu oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych dotyczących niezależności oraz komunikujemy wszystkie pow iązania i inne sprawy, które mogłyby być racjo nalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej nie zależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o d ziałaniach podjętych w celu wyeliminowania tych zagrożeń oraz zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw komunikowanych Komitetowi Audytu ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ujawnienia na ich temat lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być komunikowana w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści dla interesu publicznego takiego ujawnienia.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Inne informacje
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończon y 31 grudnia 2021 r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświ adczeniem o stosowaniu ładu korporacyj nego, które jest wyodrębnioną częścią tego Sprawozdania z działalności (razem „Inne informacje”). Inne Informacje nie obejmują sprawozdania finansoweg o i sprawozdania biegłego rewid enta na jego temat.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami prawa.
Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółki wraz z wyodrębnionymi częściami spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
7
Image should be here
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji.
W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest przeczytanie Innych informacji, i czyniąc to, rozważenie czy są one istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym, z naszą wiedzą uzyskaną w trakcie badania, lub w inny sposób wydają się być istotnie zniekształcone. Jeżeli, na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenie Innych informacji, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy Sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.
Ponadto jesteśmy zobowiązani do wydania opinii, czy Spółka w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej pracy w trakcie badania, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:
zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafu 70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących”);
jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto oświadczamy, że w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Spółki istotnych zniekształceń.
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących. Ponadto, naszym zdaniem, informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
8
Image should be here
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Oświadczenie na temat świadczenia usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej spółek zależnych są zgodne z prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które są zakazane na mocy art. 5 ust.1 Rozporządzenia UE oraz art. 136 Ustawy o biegłych rewidentach.
Usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Spółki i jej spółek zależnych w badanym okresie zostały wymienione w nocie 37 sprawozdania finansowego.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani po raz pierwszy do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 13 czerwca 2019 r. oraz ponownie uchwałą z dnia 27 listopada 2020 r. sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe Spółki badamy nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2019 r., to jest przez 3 kolejne lata.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Katarzyna Ignaszak.
Katarzyna Ignaszak
Kluczowy Biegły Rewident
Numer ewidencyjny: 11715
Wrocław, 28 kwietnia 2022 r.