PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., Aquarius Business House, ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław, Polska, T: +48 (71) 366 1200, F: +48 (71) 366 1201, www.pwc.com
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000750050, NIP 526-021-02-28. Siedzibą Spółki jest Warszawa, ul. Polna 11.
Image should be here
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej ATM Grupa Spółka Akcyjna
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Nasza opinia
Naszym zdaniem, załączone roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
przeds tawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej ATM Grupa Spółka Akcyjna ("Grupa"), w której jednostką dominującą jest ATM Grupa Spółka Akcyjna ("Jednostka dominująca") na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz skonsolidowan ego wyniku finansowego i skonsolidowan ych przepływów pieniężnych Grupy za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej.
Niniejsza opinia jest spójna z naszym sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy z dniem niniejszego sprawozdania.
Przedmiot naszego badania
Przeprowadziliśmy badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa Spółka Akcyjna, które zawiera:
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r.;
oraz sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.:
skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów;
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym;
skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, oraz
informację dodatkową zawierającą opis istotnych przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.
Podstawa opinii
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie do postanowień ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2020 r., poz. 1415) a także Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” – Dz. U. UE
L158). Nasza odpowiedzialność zgodnie z KSB została dalej opisana w sekcji Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Niezależność
Jesteśmy niezależni od Grupy zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem Etyki Zawodowych Księgowych (w tym Międzynarodowymi Standardami Niezależności) wydanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych
2
Image should be here
(“Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do naszego badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem
IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Grupy zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
Nasze podejście do badania
Podsumowanie
Istotność ogólna przyjęta do badania została określona na poziomie 1,5 mln zł, co stanowi 5% zysku przed opodatkowaniem, liczonego na podstawie średniej arytmetycznej z lat 2018 - 2020.
Przeprowadziliśmy badanie Jednostki dominującej oraz największych spółek zależnych tj. ATM System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i ATM Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz istotnych sald i transakcji wybranych spółek zależnych.
Zakres naszego badania pokrył 88% przychodów Grupy oraz 86% sumy aktywów wszystkich skonsolidowanych spółek Grupy przed dokonaniem wyłączeń konsolidacyjnych.
Ujęcie przychodów z umów z klientami.
Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych.
Zaprojektowaliśmy nasze badanie ustalając istotność i oceniając ryzyko istotnego zniekształcenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W szczególności rozważyliśmy gdzie Zarząd Jednostki dominującej doko nał subiektywnych osądów; na przykład w odniesieniu do znaczących szacunków księgowych, które wymagały przyjęcia założeń oraz rozważenia wystąpienia przyszłych zdarzeń , które z natury są niepewne. Odnieśliśmy się również do ryzyka obejścia przez Zarząd kontroli wewnętrznej, w tym – wśród innych spraw – rozważyliśmy czy wystąpiły dowody na stronniczość Zarządu, która stanowiłaby ryzyko istotnego zniekształcenia spowodowane go oszustwem.
Dostosowaliśmy zakres naszego badania w celu wykonania wystarczającej pracy umożliwiającej nam wydanie opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako całości, biorąc pod uwagę strukturę Grupy, procesy księgowe i kontrole oraz branżę, w której działa Grupa.
Istotność
Na zakres naszego badania miał wpływ przyję ty poziom istotności. Badanie zaprojektowane zostało w celu uzyskania racjonalnej pewności czy skonsolidowane sprawozdanie finan sowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia . Zniekształcenia mogą powstać na skutek oszustwa lub błędu. Zniekształcenia są uważane za istotne , jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że poj edynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte na pod stawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Na podstawie naszego zawodowego osądu ustaliliśmy progi ilościowe dla istotności, w tym ogólną istotność w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości, którą przedstawiamy poniżej. Progi te, wraz z czynnikami jakościowymi umożliwiły nam określenie zakresu naszego badania oraz rodzaj, czas i zasięg procedur badania, a także ocenę wpływu zniekształceń, zarówno indywidualnie, jak i łącznie na skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako całość.
Image should be here
3
Image should be here
Ogólna istotność dla Grupy
2020: 1,5 mln zł 2019: 1,85 mln zł.
Podstawa ustalenia
5% zysku przed opodatkowaniem, na podstawie średniej arytmetycznej zysków przed opodatkowaniem w latach 2018 - 2020.
Uzasadnienie przyjętej podstawy
Przyjęliśmy zysk przed opodatkowaniem jako podstawę określenia istotności, ponieważ naszym zdaniem miernik ten jest powszechnie używany do oceny działalności Grupy przez użytkowników sprawozdań finansowych oraz jest ogólnie przyjętym wskaźnikiem odniesienia.
Przyjęliśmy średnią arytmetyczną z trzech ostatnich lat z uwagi na zmienność wyniku finansowego.
Istotność przyjęliśmy na poziomie 5% ponieważ na podstawie naszego profesjonalnego osądu mieści się on w zakresie akceptowalnych progów ilościowych istotności.
Uzgodniliśmy z Komitetem Audytu Jednostki dominującej, że poinformujemy o zidentyfikowanych podczas badania zniekształceniach skonsolidowanego sprawozdania finansowego o wartości większej
niż 150 tys. zł, a także zniekształceniach poniżej tej kwoty, jeżeli w naszej ocenie byłoby to uzasadnione ze względów na czynniki jakościowe.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej znaczące podczas naszego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący okres. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka
istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
Ujęcie przychodów z umów z klientami
Przychody z umów z klientami wyniosły w 2020 r. 193,5 mln zł, z czego 111,9 mln zł dotyczy przychodów z tytułu umów o świadczenie usług produkcji telewizyjnej.
Polityki rachunkowości w zakresie przychodów przedstawiono w nocie 3.3 u) do sprawozdania finansowego, natomiast ujawnienia dotyczące przychodów z umów z klientami zawiera nota 27.
Przychody z tytułu umów o świadczenie usług produkcji telewizyjnej są ujmowane między innymi w miarę upływu czasu w oparciu o metodę stopnia
Nasze procedury badania obejmowały w szczególności:
• zrozumienie i ocenę systemu kontroli wewnętrznej w procesie sprzedaży;
• przeprowadzenie, na wybranej próbie, testów efektywności wybranych kluczowych kontroli wewnętrznych, w tym w zakresie akceptacji budżetów oraz kosztów projektów;
• analizę polityki rachunkowości Spółki i zasad rozpoznawania przychodów z umów z klientami oraz ocenę zgodności tych polityk z obowiązującymi standardami rachunkowości;
• analizę umów sprzedaży zawartych z kluczowymi odbiorcami;
4
Image should be here
zaawansowania realizacji umowy, w proporcji odpowiadającej poniesionym kosztom w stosunku do całości szacowanych kosztów. Taki sposób ujęcia wymaga od Zarządu zastosowania profesjonalnego osądu i szacunków dotyczących łącznych kosztów oraz stopnia zaawansowania realizacji projektów.
Ponadto istnieje ryzyko zniekształcenia sprawozdania finansowego na skutek intencjonalnego zawyżenia przychodów poprzez np. ujęcie transakcji w nieprawidłowej wartości oraz nieprawidłowym okresie.
Mając na uwadze nieodłączne ryzyko niepewności związane z istotnymi szacunkami dokonywanymi przez Zarząd, a także ryzykiem intencjonalnego zawyżenia przychodów oraz istotność pozycji w sprawozdaniu finansowym uznaliśmy, że jest to kluczowe zagadnienie dla naszego badania.
• test dla wybranej próby projektów obejmujący: ocenę założeń i szacunków przyjętych przez Zarząd Spółki, sprawdzenie zgodności wynagrodzenia z warunkami zawartych umów, analizę budżetów projektów pod kątem stopnia zaawansowania realizacji oraz kompletności kosztów projektów, ocenę trafności przyjętych budżetów w świetle kosztów poniesionych po dacie bilansowej, a przed datą naszego sprawozdania oraz ocenę sposobu ujęcia zmiennego elementu wynagrodzenia; porównanie rozpoznanych przychodów oraz zafakturowanych przychodów do harmonogramu z umowy w celu identyfikacji ewentualnych przekroczeń czy opóźnień;
• dyskusję z Zarządem na temat marżowości otwartych projektów.
Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych
W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2020 r. Grupa wykazywała rzeczowe aktywa trwałe w kwocie netto 149,4 mln zł, co stanowi 42,4 % wszystkich aktywów Grupy.
Ujawnienia w zakresie utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz polityki rachunkowości zostały opisane w nocie 8 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Zgodnie z MSR 36 „Utrata wartości aktywów”, Zarząd Jednostki dominującej przeprowadza na koniec okresu sprawozdawczego, a w przypadku zaistnienia szczególnych zdarzeń również w trakcie roku, ocenę występowania przesłanek wskazujących na ryzyko utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych. W przypadku wystąpienia przesłanek Zarząd kalkuluje wartość odzyskiwalną ośrodków wypracowujących środki pieniężne, w odniesieniu do których to ryzyko zostało zidentyfikowane.
W wyniku dokonanej analizy przesłanek nie stwierdzono potrzeby zawiązania odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych.
Nasze procedury badania obejmowały w szczególności:
• zrozumienie i ocenę procesu identyfikacji przesłanek utraty wartości aktywów;
• zrozumienie i ocenę zasad ustalania ośrodków wypracowujących środki pieniężne oraz procesu szacowania ich wartości odzyskiwalnych;
• krytyczną ocenę założeń i osądów przyjętych przez Zarząd przy ustalaniu wartości odzyskiwalnej poszczególnych aktywów poddanych testom na utratę wartości;
• w przypadku rzeczowych aktywów trwałych, dla których wartość odzyskiwalna została oszacowana w oparciu o modele projekcji finansowych nasze procedury obejmowały w szczególności analizę wykonanego przez Zarząd Grupy testu na utratę wartości: (a) krytyczną ocenę przyjętych przez Zarząd Grupy założeń i dokonanych szacunków służących określeniu wartości odzyskiwalnej (okres objęty projekcjami przyszłych przepływów pieniężnych i założony w nim poziom przychodów, marży operacyjnej oraz przyszłe nakłady inwestycyjne, zastosowaną stopę dyskontową), (b) rozważyliśmy zasadność przyjętych założeń w oparciu o naszą wiedzę, praktykę i doświadczenie oraz porównaliśmy szacunki z dowodami zewnętrznymi jeśli były dostępne, (c) weryfikację poprawności matematycznej i spójności metodologicznej modelu wyceny opartego o zdyskontowane przepływy pieniężne
5
Image should be here
Analiza przesłanek oraz określenie wartości odzyskiwalnej wiąże się z koniecznością przyjęcia szeregu istotnych założeń i dokonania osądów dla każdego z testowanych ośrodków wypracowujących środki pieniężne obejmujących w szczególności strategię Grupy, założenia makroekonomiczne i rynkowe oraz przewidywania co do uwarunkowań prawnych. W przypadku aktywów trwałych działających operacyjnie, w stosunku do których Grupa ma plany kontynuowania biznesu, przyjęte założenia i osądy obejmują również plany finansowe i prognozy przepływów pieniężnych. Mając na uwadze nieodłączne ryzyko niepewności związane z istotnymi szacunkami dokonywanymi przez Zarząd przy wycenie wartości odzyskiwalnej rzeczowych aktywów trwałych uznaliśmy, że jest to kluczowe zagadnienie dla naszego badania.
z wykorzystaniem wewnętrznych specjalistów PwC w zakresie wycen;
• ocenę przeprowadzonej przez Zarząd analizy wrażliwości przyjętych założeń na wynik oceny utraty wartości;
• ocenę poprawności i kompletności ujawnień w zakresie testów na utratę wartości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Grupy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Grupę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uważa za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Grupy do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Grupy,
albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.). Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej.
6
Image should be here
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje ekonomiczne użytkowników podjęte na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki dominującej obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:
identyfikujemy i szacujemy ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Grupy;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Jednostki dominującej;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Jednostki dominującej zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, które mogą poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Grupy do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Grupa zaprzestanie kontynuacji działalności;
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację;
uzyskujemy wystarczające odpowiednie dowody badania odnośnie do informacji finansowych jednostek lub działalności gospodarczych wewnątrz Grupy w celu wyrażenia opinii na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jesteśmy odpowiedzialni za kierowanie, nadzór i przeprowadzenie badania Grupy i jesteśmy wyłącznie odpowiedzialni za naszą opinię z badania.
Komunikujemy się z Komitetem Audytu Spółki odnośnie, między innymi, do planowanego zakresu i czasu przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleń badania, w tym wszelkich znaczących słabości kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Komitetowi Audytu oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych dotyczących niezależności oraz komunikujemy wszystkie powiązania i inne
7
Image should be here
sprawy, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy o działaniach podjętych w celu eliminowania tych zagrożeń oraz zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw komunikowanych Komitetowi Audytu ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący okres i dlatego uznaliśmy je
za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ujawnienia na ich temat lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być komunikowana w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści dla interesu publicznego takiego ujawnienia.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Inne informacje
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Grupy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią tego Sprawozdania oraz Raport Roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. („Raport Roczny”), razem („Inne informacje”). Inne informacje nie obejmują sprawozdania finansowego i sprawozdania biegłego rewidenta na jego temat.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami prawa.
Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Grupy wraz z wyodrębnionymi częściami spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji.
W związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest przeczytanie Innych informacji, i czyniąc to, rozważenie czy są one istotnie niespójne ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, z naszą wiedzą uzyskaną w trakcie badania, lub w inny sposób wydają się być istotnie zniekształcone. Jeżeli, na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenie Innych informacji, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem
zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy Sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Ponadto jesteśmy zobowiązani do wydania opinii, czy Grupa w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej pracy w trakcie badania, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Grupy:
zostało sporządzone zgodnie z wymogami art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafu 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących” – Dz. U. z 2018 r., poz.757);
jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Ponadto oświadczamy, że w świetle wiedzy o Grupie i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Grupy istotnych zniekształceń.
8
Image should be here
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Grupa zawarła informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących. Ponadto, naszym zdaniem, informacje wskazane
w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz i tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Sprawozdanie o zgodności formatu skonsolidowanego sprawozdania finansowego z wymogami Jednolitego Europejskiego Formatu Elektronicznego („ESEF”)
Zostaliśmy zaangażowani przez Zarząd Jednostki dominującej, na podstawie aneksu 2 do umowy o badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o przeprowadzenie usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w zakresie weryfikacji zgodności z obowiązującymi wymogami formatu elektronicznego raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. („Elektroniczny format raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego).
Opis przedmiotu zlecenia i mające zastosowanie kryteria
Elektroniczny format raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego został zastosowany przez Zarząd Jednostki dominującej w celu spełnienia wymog ów art. 3 i 4 Rozporządzenia (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniają cego Dyrektywę 2004/109/ WE Parlamentu Europejskiego i Rad y w odniesieniu do regulacyjnych standardó w technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania („Rozporządzenie ESEF”). Obowiązujące wymagania dotyczące Elektronicznego formatu raportowania skonsolidowanych spraw ozdań finansowych zawarte są w Rozporządzeniu ESEF.
Wymogi opisane w zdaniu poprzednim określają podstawę stosowania Elektronicznego formatu raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i naszym zdaniem stanowią
odpowiednie kryteria do sformułowania wniosku dającego racjonalną pewność.
Odpowiedzialność Zarządu Jednostki dominującej i Rady Nadzorczej
Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za zastosowanie Elektronicznego formatu raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, który jest zgodny z wymogami Rozporządzenia ESEF.
Odpowiedzialność ta obejmuje wybór i zastosowanie odpowiednich oznaczeń iXBRL z wykorzystaniem taksonomii ESEF oraz zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej odpowiedniej do sporządzania Elektronicznego formatu raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, który nie zawiera istotnych niezgodności z wymogami Rozporządzenia ESEF.
Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Naszym zadaniem było sformułowanie wniosku dającego racjonalną pewność, że Elektroniczny format raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest zgodny, we wszystkich istotnych aspektach, z Rozporządzeniem ESEF.
Naszą usługę wykonaliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionym) „Usługi atestacyjne inne niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych”, w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000
9
Image should be here
(zmienionego) wydanym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (KSUA 3000 (Z)). Standard ten nakłada na nas obowiązek przestrzegania wymogów etycznych, planowania i wykonywania procedur w celu uzyskania racjonalnej pewności, że Elektroniczny format raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego został zastosowany, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z obowiązującymi wymogami.
Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Wymogi kontroli jakości
Stosujemy postanowienia uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie zasad wewnętrznej kontroli jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 (IAASB) i zgodnie z nim utrzymujemy kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie do zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.
Przestrzegamy wymogów niezależności i innych wymogów etycznych Międzynarodowego Kodeksu Etyki Zawodowych Księgowych (w tym Międzynarodowych Standardów Niezależności) wydanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) i przyjętego uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, który jest oparty na podstawowych zasadach uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, poufności i profesjonalnego postępowania.
Podsumowanie wykonanej pracy
Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury miały na celu uzyskanie racjonalnej pewności, czy Elektroniczny format raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego został zastosowany, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z obowiązującymi wymogami i nie zawiera istotnych błędów lub przeoczeń. Nasze procedury i obejmowały głównie:
zrozumienie systemu kontroli wewnętrznej i procesów właściwych dla stosowania Elektronicznego formatu raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym zastosowania formatu XHTML oraz oznakowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
weryfikację poprawności zastosowania formatu XHTML;
ocenę kompletności oznakowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przy użyciu znaczników iXBRL zgodnie z wymogami wdrożenia formatu elektronicznego opisanymi w Rozporządzeniu ESEF;
ocenę stosowności wykorzystania przez Grupę znaczników XBRL wybranych z taksonomii ESEF oraz stworzenia znaczników rozszerzeń, w przypadku gdy nie zidentyfikowano odpowiedniego elementu w taksonomii ESEF;
ocenę prawidłowości zakotwiczenia zastosowanych rozszerzeń taksonomii w podstawowej taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF.
Uważamy, że uzyskane przez nas dowody są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę naszego wniosku.
Wniosek
Naszym zdaniem, na podstawie przeprowadzonych procedur, Elektroniczny format raportowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest zgodny, we wszystkich istotnych aspektach, z Rozporządzeniem ESEF.
Oświadczenie na temat świadczenia usług niebędących badaniem sprawozdania finansowego
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Jednostki Dominującej i jej spółek zależnych są zgodne z prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które są zakazane na mocy art. 5 ust.1 Rozporządzenia UE oraz art.136 Ustawy o biegłych rewidentach.
10
Image should be here
W badanym okresie świadczyliśmy na rzecz Jednostki Dominującej i jednostek przez nią kontrolowanych w Unii Europejskiej następujące usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych które zostały ujawnione w nocie 39 skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
● Usługa Atestacyjna dająca racjonalną pewność w zakresie weryfikacji zgodności z obowiązującymi wymogami formatu elektronicznego raportowania skonsolidowanego spr awozdania finansowego Grupy ATM Grupa S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. w celu spełnienia wymogów art. 3 i 4 Rozporządzenia (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. uzupełniającego Dyrektywę 2004/109/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego
elektronicznego formatu raportowania („Rozporządzenie ESEF”);
● Usługa Atestacyjna w zakresie zawierania przez Sprawozdanie o wynagrodzeniach informacji wymaganych przez Ustawę o Ofercie Publicznej.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani po raz pierwszy do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 13 czerwca 2019 r. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy badamy nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2019 r., to jest przez 2 kolejne lata.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie w imieniu PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k., spółki wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 144, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Katarzyna Ignaszak.
Katarzyna Ignaszak
Kluczowy Biegły Rewident
Numer w rejestrze 11715
Wrocław, 30 kwietnia 2021 r.