Data przekazania: 08.11.2022 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 34/2022
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

TREŚĆ

Zarząd ATM Grupa S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 08.11.2022 r. podjął uchwałę o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za 2022 r., w łącznej kwocie 6 744 000 zł (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych) tj. 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję Spółki (dalej „Zaliczka na poczet dywidendy za rok 2022”). Wysokość zaliczki została określona stosownie do przepisów art. 349 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „ksh”).

Jednocześnie Zarząd ustalił dzień, według którego ustalać się będzie uprawnionych do Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 na 05.12.2022 r. oraz termin wypłaty Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 na 12.12.2022 r.

Zaliczka na poczet dywidendy za rok 2022 będzie wypłacona w całości z kwoty zysku Spółki wykazanego w skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym ATM Grupa S.A. za okres 6 miesięcy zakończonych 30.06.2022 r., zbadanym przez biegłego rewidenta (dalej „Sprawozdanie Finansowe”).

84.300.000 akcji Spółki będzie objętych wypłatą Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022.

Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022, a wypłata zaliczki jest zgodna z treścią art. 349 § 2 ksh tj.: roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazuje zysk netto, Sprawozdanie Finansowe wykazuje zysk netto w kwocie 15.133.000 zł, a Zaliczka na poczet dywidendy za rok 2022 r. nie przekracza połowy zysku wykazanego w Sprawozdaniu Finansowym.

Rada Nadzorcza w uchwale nr 1 z dnia 08.11.2022 r. wyraziła zgodę, zgodnie z przepisami art. 349 § 1 ksh, na wypłatę akcjonariuszom Spółki Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 na wyżej wymienionych warunkach zaproponowanych przez Zarząd ATM Grupa S.A.

O planowanej wypłacie Zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 Zarząd ogłosi w MSiG co najmniej na cztery tygodnie przed datą wypłaty.

      PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

      Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu
      Alicja Pietraszkiewicz – Prokurent